PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Voorschool

Voorschool - De Ukkeklup

De Ukkeklup is een zelfstandige stichting die (vanaf najaar 2008) 2 locaties heeft, 1 bij PCB ‘De Bron’ in Bruchem en 1 bij PCB ‘De Rank’ in Kerkwijk. Het bestuur van Stichting PCB De Ukkeklup bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van ‘Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen.’

– De kinderen wijzen op Jezus Christus
– De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen
– De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma.

Kinderen met een VVE-indicatie kunnen hier in Bruchem terecht. In Bruchem gaan de kinderen met een VVE-indicatie, afgegeven door het consultatiebureau, op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagochtend naar school. Op dinsdagochtend zijn zij alleen met hun eigen groep en op woensdag en vrijdag samen met andere kinderen. Die twee dagen staan er twee leidsters op de groep, zodat de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben.
De kinderen van 2 jaar starten normaliter met 1 ochtend. Na verloop van tijd stroomt uw kind in overleg met de leidster door naar 2 dagdelen. Kinderen van 2,5 jaar kunnen meteen met 2 ochtenden starten. Op de locatie in Bruchem is de Ukkeklup op alle ochtenden geopend, maar verdeeld in twee groepen:

Maandag/donderdag: 08.30-11.45 uur
Dinsdag/woensdag/vrijdag: 08.30-11.45 uur (woensdag tot 12.00 uur)
Meer informatie over De Ukkeklup vindt u in ons informatieboekje. Dit boekje is hieronder te downloaden.
Teven kunt u hier het pedagogisch beleidsplan inzien.

Het inschrijfformulier voor De Ukkeklup kunt u ook hieronder downloaden.

Ten behoeve van een goede en veilige omgeving worden peuterspeelzalen onderworpen aan een inspectie van de GGD. Het inspectierapport van de Ukkeklup staat ook op deze site, zodat u die kunt inzien. 

Op de Ukkeklup streven wij drie doelen na:

1. De kinderen wijzen op Jezus Christus
Binnen onze voorschool brengen wij de kinderen in aanraking met het Evangelie van Jezus
Christus. Ons doel is dat ze Hem mogen navolgen. Uiteraard gebeurt dit bij de peuters op
een wijze aangepast aan hun belevingswereld en zal vorm krijgen door o.a. het zingen van
christelijke liedjes, lezen uit de kinderbijbel en aandacht besteden en uitleg geven over de
christelijke feesten. 

2. De kinderen ontplooiingskansen geven door spelen
Een doelstelling van de voorschool is om kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar meer
ontplooiingskansen te geven door ze vrij te laten spelen met leeftijdsgenootjes in een ruimte
met een variëteit aan speelgoed en ontwikkelingsmateriaal.
Tevens worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om te verven, kleien, met zand en
water te spelen, etc.
De kinderen worden voorbereid op de basisschool door ze te leren om te gaan met de
andere kinderen. Ze leren hun contactmogelijkheden vergroten en doen ervaring op met het
functioneren in een groep.
De motoriek wordt ontwikkeld bij het buiten spelen door te klimmen, glijden en fietsen op
de driewielers en tractors. 

3. De kinderen ontplooiingskansen geven door een VVE-programma
Er wordt gewerkt met een erkend VVE-programma (vroeg voorschoolse educatie). Het
lesprogramma is “Ik ben Bas”. Dit wordt gebruikt in combinatie met “Kijk”. Hiermee worden
kinderen gevolgd en kan gekeken worden waar kinderen uitvallen en dus extra hulp nodig
hebben. Met dit programma kan op speelse wijze vroegtijdig achterstand gesignaleerd
worden. Het hanteren van een VVE-programma geeft tevens het verschil aan tussen een
peuterspeelzaal en een voorschool. Zowel de leidsters als het bestuur en directie hechten
eraan dat het spelen centraal blijft staan!

Kijk voor meer informatie op: www.sckb.nl