PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Zorg aan leerlingen

Zorg aan leerlingen

Om de ontwikkelingen en de leervorderingen van het kind te volgen, wordt op onze school gebruik gemaakt van een leerlingadministratie- en volgsysteem.

Ontwikkelingen en de leervorderingen

Als school maken we gebruik van het observatiesysteem Leerlijnen Jonge Kind, het Leerling Volg Systeem (LVS) van Cito en het administratiesysteem ParnasSys.

In de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van de leerlingen geobserveerd en geregistreerd met behulp van het observatiesysteem Leerlijnen Jonge Kind. 

In de groepen 3 tot en met 7 worden twee keer per jaar niet-methodetoetsen van het Cito LVS afgenomen. Het betreft toetsen voor (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Verder worden er regelmatig toetsen afgenomen die bij een methode horen. Zo zijn er methodegebonden toetsen voor rekenen, taal, spelling, lezen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. De resultaten hiervan geven aanwijzingen over het verloop van de vorderingen en op welke onderdelen speciale aandacht moet worden gegeven.

In groep 8 wordt de doorstroomtoets afgenomen. Deze vindt plaats in februari.

Als ouders kunt u een account aanvragen van Ouderportaal Parnassys via ict@pcbdebron.nl 

In dit ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind inzien. Het portaal is te benaderen via de site: https://ouders.parnassys.net/ .

Leerlingdossier

Parnassys wordt door de school ook gebruikt als leerlingdossier. In het dossier worden die zaken opgenomen die in de verdere schoolloopbaan van het kind van belang kunnen zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de testuitslagen, verslagen van onderzoeken door de orthopedagoog, de absentie van het kind en handelingsplannen.

Veiligheidsbeleid

Hier treft u het veiligheidsbeleid van de Bron aan. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van het veiligheidsbeleid, neemt u dan contact op met de school.