PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

MR

Organisatie - MR

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad (MR).
Deze raad is een schakel tussen ouders en school en denkt mee in een aantal onderwijszaken. 

Als MR-leden zijn wij uw vertegenwoordiging waar het gaat om inspraak en/of instemming t.a.v. het beleid van de school. De MR maakt het mogelijk om mee te denken en invloed te hebben als niet-bestuursleden. Om onze taak (voor uitleg taken, zie onderaan deze pagina) goed uit te kunnen voeren is het van belang dat wij weten wat uw visie is en wat u graag als een aandacht- of verbeterpunt zou willen zien.

Taak Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, te weten twee leerkrachten en twee ouders. Alle ouders die minimaal een jaar een kind op school hebben zitten, hebben de mogelijkheid om gekozen te worden als lid van de MR. Van de ouders die zich kandidaat stellen voor een functie in de MR en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt verwacht, dat ze de grondslag van de school res­pecteren. De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school en heeft een instemmings- en of adviesbevoegdheid over tal van zaken. Onder andere ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het school- en zorgplan. En in het geval van een personeelsvacature zal een lid van de oudergeleding deel uit maken van de sollicitatiecommissie.

Taak Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van de scholen die onder het SCOB bestuur vallen. De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar met het schoolbestuur en heeft brede advies- of instemmingsbevoegdheden. Zoals vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de scholen en bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot de buitenschoolse opvang.

Contact

De MR bestaat uit vier leden. twee vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en twee vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding).
In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende personen:
– Mandalie Zijnstra (GMR) en Wieneke van Genderen (secretaris), personeelsgeleding.
– Willeke van den Bogerd (voorzitter) en Lisette Oomen (GMR), oudergeleding

Onze vergaderingen zijn openbaar. U bent dus vrij om deze te bezoeken. Wanneer u een vergadering bij wilt wonen, neem contact op via onderstaand e-mailadres of één van de leden van de MR.

Hiernaast willen wij u als ouder attenderen op gratis e-nieuws van ouders&coo

http://www.ouders.net/ouders/magazine/e-nieuws/. Met e-nieuws blijft u maandelijks up-to-date over opvoed-, en kinderopvang- en onderwijsweetjes en ziet u leuke filmpjes en blogs.

Wij willen samen met u als betrokken ouders de kwaliteit van onze school zo mogelijk vergroten.

Als u een idee, aandacht- of verbeterpunt heeft neem dan gerust contact met ons op.

U kunt dat doen via het onderstaande e-mailadres of telefoonnummer.

Groeten,
Willeke van den Bogerd & Lisette Oomen
mr@pcbdebron.nl
06 405 589 47 (Willeke van den Bogerd)
06 278 757 98 (Lisette Oomen)