PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Organisatie

Organisatie - De School

Bevoegd gezag

De school gaat uit van de “Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB)”. De stichting heeft zes scholen onder haar beheer, waaronder ‘De Bron’ in Bruchem.
De stichting wordt geleid door een bestuur en voorgezeten door een directeur-bestuurder. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel.
Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat op en in de school gebeurt. Het bestuur vergadert over alle zaken die de school aangaan.

Directie

De directeur van ‘De Bron’ is Trudy van der Wal. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de school. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wilt u haar spreken, loop dan even binnen. Of u benadert haar via mail: t.vanderwal@pcbdebron.nl of telefonisch: 0418-642387/06-42796421.

 

 

Medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel en bestaat uit 4 leden. Op school worden beslissingen genomen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen.  Dit kan gaan over begroting, formatieplan, schoolplan, schoolgids, leerlingenzorg, veiligheid, leeraanbod en de aanstelling van leerkrachten en directieleden.  De MR-vergaderingen (4x per jaar) bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen. Ouders en leerkrachten denken mee over het beleid van school. De MR heeft vaak een adviserende, ook weleens een beslissende rol. 


 

 

 

 

 

 

Groepsgrootte

‘De Bron’ is een basisschool waar kinderen vanaf 4 jaar welkom zijn. Er wordt gewerkt in enkele groepen. De school telt bij de start van schooljaar 2022-2023 ongeveer 172 leerlingen.
De groepsgrootte varieert van ongeveer 19 tot 27 leerlingen.

Sinds het schooljaar 2008/2009 heeft De Bron ook een voorschool binnen haar muren. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht.

 

Ons schoolgebouw en de omgeving

Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1927. Daarna zijn er verschillende uitbreidingen geweest (o.a. de kleuterafdeling, het gymlokaal, de handvaardigheidszolder, nieuwe lokalen waar nu de bovenbouw zich bevindt). De verschillende verbouwingen en aanpassingen zijn zo uitgevoerd dat het toch één geheel is gebleven, passend in de omgeving. In het gebouw zijn 10 leslokalen, een computerlokaal, een gemeenschapsruimte, een gymzaal voor de kleuters. In de hal is een bibliotheek aanwezig. Op de zolder is er ruimte voor de handvaardigheidslessen. Ook is er een (vergader)ruimte voor het personeel, een keuken en een eigen kantoorruimte voor de directie. Daarnaast zijn er nog enkele spreekkamers en onderwijskundige ruimtes.

Naast de school zijn twee fietsenstallingen. De speelplaats is afgesloten met een ijzeren sierhek met 2 ingangen (aan de kleuterkant en aan de kant van de hogere leerjaren). Aan de kleuterkant zijn een zandbak, schommels, klimhuisje, duikelstangen en een opbergschuurtje gesitueerd. Midden op het plein staat een klimtoestel met glijbaan. Als extra uitloop is het aangrenzende Kerkplein als speelplaats in gebruik. Ook dit deel is besloten en autovrij.