PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Klachtenregeling

Informatie - Klachtenprocedure

Klachten, wensen en verlangens

Binnen de SCOB vinden wij open communicatie over klachten, grieven of verwijten van groot belang. Open met
elkaar communiceren houdt voor ons in: ‘Gaat het goed, zeg het anderen; gaat het mis, zeg het zoveel mogelijk
tegen de persoon in kwestie.’ Dit bevordert een goede onderlinge verstandhouding.

In een stappenplan ziet de procedure bij klachten er als volgt uit:
Wie tegen een ander een klacht of bezwaar heeft, neemt indien mogelijk eerst contact op met de persoon in
kwestie. Hij of zij maakt deze persoon duidelijk wat het probleem is en probeert in overleg tot een oplossing te
komen.
Als stap 1 niet mogelijk/wenselijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, neemt de persoon die een
klacht of bezwaar heeft contact op met de schooldirecteur of de contactpersoon.
Als ook stap 2 ongewenst is of niet tot een oplossing leidt, wordt contact opgenomen met de externe
vertrouwenspersoon van de school. Dit is Henk van Dorp (0650673640)
De directeur of de contactpersoon zal – indien noodzakelijk – in overleg contact opnemen met een van de
vertrouwenspersonen die aan de Stichting verbonden zijn.

Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder

Onderwijs (GCBO) voor het christelijk onderwijs. De gegevens van deze commissie zijn:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 3861697
Email: info@gbco.nl

Het is hierbij het vermelden waard dat de geschillencommissie altijd zal nagaan of de klacht op school
besproken is. Zo niet, dan zal zij degene die de klacht indient terugverwijzen.

Het zal duidelijk zijn dat in principe alle reguliere klachten afgehandeld moeten kunnen worden in stap 1 en 2.
Voor ernstige klachten, zoals lichamelijk/seksueel geweld en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag, is
uiteraard altijd de weg naar de contactpersoon en klachtencommissie open.

Wij vinden het belangrijk hier te benadrukken dat wij er alles aan doen om lichamelijk/seksueel geweld en
misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden. Ons beleid voorkomen en
bestrijden van grensoverschrijdend gedrag en onze gedragsregels zijn daar een voorbeeld van. Bovendien
hebben alle medewerkers die werken bij een onderwijsinstelling, ook de contactpersonen die medewerker zijn,
wettelijk gezien een meldplicht wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of
vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten er
onmiddellijk voor zorgen dat deze informatie het bevoegd gezag bereikt. Het bevoegd gezag is verplicht de zaak
te melden bij de landelijke vertrouwensinspecteur.

Voor de volledigheid vermelden wij hier ook het telefoonnummer van de landelijke vertrouwensinspecteur, die
zowel voor ouders en leerlingen als voor directie en personeelsleden te bereiken is. De vertrouwensinspecteur
is te bereiken onder nummer (0900) 1113111.

Contactpersoon

Voor ouders, kinderen en leerkrachten is juf Trudy contactpersoon. Juf Trudy kan bij allerlei zaken helpen tot een oplossing te komen. U/jij kunt haar hierover aanspreken. Dat kan persoonlijk, op school, maar ook via het mailadres contactpersoon@pcbdebron.nl .

Ook kunnen kinderen briefjes voor haar in de rode brievenbus op school doen.

acee7a33-542f-4f08-9953-f8ecdb9feb5e