PCB De Bron – Kerkplein 6, 5314 AT Bruchem – Tel 0418-642387

PCB De Bron

Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Klachten, wensen en verlangens

Procedure

Binnen de SCOB vinden wij open communicatie over klachten van groot belang. Open met elkaar communiceren houdt voor ons in: ‘Gaat het goed, zeg het anderen; gaat het mis, zeg het zoveel mogelijk tegen de persoon in kwestie.’ Dit bevordert een goede onderlinge verstandhouding.

In een stappenplan ziet de procedure bij klachten er als volgt uit:

  1. Wie tegen een ander een klacht of bezwaar heeft, neemt indien mogelijk eerst contact op met de persoon in kwestie. Hij of zij maakt deze persoon duidelijk wat het probleem is en probeert in overleg tot een oplossing te komen.
  2. Als stap 1 niet mogelijk/wenselijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, neemt de persoon die een klacht of bezwaar heeft contact op met de schooldirecteur Trudy van der Wal (t.vanderwal@pcbdebron.nl) of met onze interne contactpersoon Anneke van Putten (a.vanputten@pcbdebron.nl)
  3. Als ook stap 2 ongewenst is of niet tot een oplossing leidt, kan contact worden opgenomen met de contactpersoon en vertrouwenspersoon buiten de school. De vertrouwenspersoon van de SCOB is Peter Quick: 06-53867807.

 

Contactpersonen

De interne contactpersoon (Trudy van der Wal of Anneke van Putten) zal – indien noodzakelijk – in overleg, contact opnemen met één van de externe vertrouwenspersonen die aan de stichting verbonden zijn.

U kunt ook zelf contact op te nemen met de externe  vertrouwenspersoon Peter Quick.

Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor het christelijk onderwijs. De gegevens van deze commissie zijn:

Stichting GCBO

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T 070 – 3861697

Email: info@gbco.nl

De geschillencommissie zal altijd nagaan of de klacht op school besproken is. Zo niet, dan zal zij degene die de klacht indient terugverwijzen.

De wens is om alle reguliere klachten af te handelen in stap 1 en 2. Voor ernstige klachten, zoals lichamelijk/seksueel geweld en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag, is uiteraard altijd de weg naar de contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie open.

Grensoverschrijdend gedrag

Wij vinden het belangrijk hier te benadrukken dat wij er alles aan doen om lichamelijk/ seksueel geweld en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden. Ons beleid voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag en onze gedragsregels zijn daar een voorbeeld van. Bovendien hebben alle medewerkers die werken bij een onderwijsinstelling, ook de contactpersonen die medewerker zijn, wettelijk gezien een meldplicht wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten er onmiddellijk voor zorgen dat deze informatie het bevoegd gezag bereikt. Het bevoegd gezag is verplicht de zaak te melden bij de landelijke vertrouwensinspecteur. Voor de volledigheid vermelden wij hier ook het telefoonnummer van de landelijke vertrouwensinspecteur, die zowel voor ouders en leerlingen als voor directie en personeelsleden te bereiken is. 

De vertrouwensinspecteur is te bereiken onder nummer (0900) 1113111. 

De klachtenregeling is te vinden op de website van de SCOB.  

 

Contactpersoon op school

Voor ouders, kinderen en leerkrachten is juf Anneke contactpersoon. Juf Anneke kan bij allerlei zaken helpen tot een oplossing te komen. U/jij kunt haar hierover aanspreken. Dat kan persoonlijk, op school, maar ook via het mailadres a.vanputten@pcbdebron.nl 

Kinderen kunnen de rode brievenbus in school gebruiken voor klachten of problemen waar ze zelf niet uitkomen.

U kunt als ouder ook altijd contact met Trudy van der Wal opnemen als u ergens niet uitkomt.